គេថាខ្ញុំស្រលាញ់ប្ដីខ្មៅមិនស្អាតដោយសារគាត់ជាកូនអ្នកមាន ប្រាប់ត្រង់ចុះ កាលនៅជាសង្សារស្រលាញ់គ្នាដំបូងគាត់មានតែម៉ូតូគុបកញ្ចាស់មួយគ្រឿងប៉ុណ្ណោះ អ្នកដឹងបានដឹងថាពួកខ្ញុំតស៊ូម្ដេចខ្លះទំរាំមានថ្ងៃនេះ !!!

Read more